Nonconformists 3

More nonconformist art via Diletant.ru.

Caterpillar, by Boris Sveshnikov.

Procession, by Valentin Vorobyov. (1966).

Crayfish, by Vyacheslav Kalinin. (1966).

Flying snake, by Vladimir Nemukhin. (1987).

In the garden, by Vladmir Pyatnitsky. (1962).

Reclining nude, by Vladimir Weisberg.

Face, by Mikhail Schwartzman. (1972).

Composition, by Olga Potapova.

Advertisements