Nonconformists 2

Untitled, by Boris Sveshnikov. (1975).

Twilight, by Oleg Vasilyev. (1990).

14.jpg

Don Quixote before the battle, by Nikolai Vechtomov. (1988).

Portrait of N. V. Kuznetsova, by Vladimir Weisberg. (1959).

Portrait of a woman, by Anatoly Zverev. (1966).

Still life, by Anatoly Zverev. (1981).

Bacchanalia, by Anatoly Slepyshev. (2001).

Still life, by Boris Birger. (1965).

[More nonconformist art via Diletant.ru.]